Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dla Kursantów Ośrodka Szkolenia Kierowców Safe Driving Kowalczyk & Tajsiak Monika Kowalczyk – Tajsiak z siedzibą we Wrocławiu, przy aleji Piastów 2a/2, 52 – 425 Wrocław, zwany dalej Safe Driving.
 2. Kurs na prawo jazdy prowadzony jest przez Instruktorów Safe Driving.
 3. Kursantem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy jednej z wybranych kategorii oferowanych przez Safe Driving.
 4. Kursem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest szkolenie wymagane do uzyskania praw jazdy odpowiedniej kategorii prowadzone przez Instruktorów Safe Driving.
 5. Kurs jest prowadzony zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i obejmuje:
  • a. część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń (część teoretyczna nie jest przeprowadzana w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD)
  • b. część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem
  • c. naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych
  • d. kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej egzaminem wewnętrznym teoretycznym i egzaminem wewnętrznym praktycznym.

II. Warunki przyjęcia na kurs

 1. Posiadanie przez Kursanta numeru identyfikującego PKK – Profil Kandydata na Kierowcę przed przystąpieniem do kursu.
 2. Osiągnięcie wymaganego przepisami obowiązującego prawa wieku dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
 3. Szkolenie można jednak rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.
 4. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna przedłożoną w Safe Driving przed rozpoczęciem kursu.
 5. Wypełnienie podania o przyjęcie na kurs prawa jazdy w biurze Safe Driving najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 6. Wniesienie zadatku w wysokości 199 zł w czasie 24 godzin od zapisu w biurze Safe Driving lub w systemie rezerwacji on-line na stronie www.safedriving.com.pl lub www.safedriving.pl, jednak nie później niż dzień przed datą rozpoczęcia kursu. Płatność zadatku możliwa jest wyłącznie kartą lub przelewem na konto PEKAO S.A. – 15 1240 6768 1111 0010 7520 4274, tytuł przelewu: ZADATEK, Imię i Nazwisko, rodzaj kursu.
 7.  W przypadku płatności przelewem wysłanie w czasie 24 godzin od zapisu, jednak nie później niż dzień przed datą rozpoczęcia kursu potwierdzenia dokonania przelewu bankowego mms-em na nr 663 003 144 lub e-mail-em na adres biuro.safedriving@gmail.com.
 8. O kolejności przyjęcia na kurs prawa jazdy odpowiedniej kategorii decyduje kolejność wpłaty, a w przypadku płatności przelewem kolejność wysłania potwierdzenia dokonania przelewu bankowego mms-em na nr 663 003 144 lub e-mail-em na adres biuro.safedriving@gmail.com.

III. Przebieg kursu

Część teoretyczna:

 1. Część teoretyczna odbywa się w siedzibie Safe Driving.
 2. Przebieg i czas szkolenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
 3. Zajęcia teoretyczne odbywają się we wtorki i czwartki, chyba że Kursanci danego kursu za zgodą Instruktora – Wykładowcy ustalą inne dni tygodnia.
 4. Część teoretyczna składa się z odpowiedniej dla danej kategorii liczby spotkań, gdzie każde spotkanie odbywa się w godzinach od 17:00 do 20:00, chyba że Kursanci danego kursu za zgodą Instruktora – Wykładowcy ustalą inne godziny.
 5. Godzina zajęć teoretycznych trwa 45 minut.
 6. Wymagana frekwencja obecności do zaliczenia części teoretycznej to 80% wszystkich zajęć oraz obowiązkowa obecność na zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Obowiązkowa obecność na zajęciach z udzielania pierwszej pomocy dotyczy także Kursantów zwolnionych z mocy prawa z części teoretycznej. W przypadku niespełnienia powyższych warunków Kursant zobowiązany jest do odrobienia zaległych zajęć zgodnie z harmonogramem kolejnego, najbliższego kursu odpowiedniej kategorii. Jednocześnie do czasu odrobienia zajęć teoretycznych lub zajęć z udzielania pierwszej pomocy Kursant nie może przystąpić do części praktycznej kursu.
 7. Kursanci kategorii B, B1, T posiadają dowolność w wyborze materiałów szkoleniowych i nie otrzymują ich od Safe Driving. Kursanci kategorii C otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe w postaci podręcznika i testów na prawo jazdy.
 8. Część teoretyczna kończy się wstępnym testem na prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
 9. Część teoretyczna nie jest przeprowadzana w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD. Pkt. 9 nie dotyczy nauki udzielania pierwszej pomocy przeprowadzanej w formie wykładów i zajęć praktycznych

Część praktyczna:

 1. Część praktyczna kat. B, B1 rozpoczyna się i kończy przy wyjeździe z parkingu podziemnego siedziby Safe Driving tj. aleja Piastów 4 we Wrocławiu. Część praktyczna kat. C, T rozpoczyna się w pobliżu siedziby Safe driving tj. aleja Piastów 2a we Wrocławiu w miejscu, gdzie możliwy jest na czas rozpoczęcia zajęć postój pojazdów wolnobieżnych i  samochodów ciężarowych.
 2. Przebieg i czas szkolenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
 3. Godzina zajęć praktycznych trwa 60 minut.
 4. Przypisanie instruktora prowadzącego następuje nie później niż w ciągu 7 dni od daty ukończenia części teoretycznej, a w przypadku gdy Kursant jest zwolniony z mocy prawa z części teoretycznej to termin 7 dniowy liczony jest od daty zapisu na kurs prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
 5. Rezerwacja terminów zajęć praktycznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.safedrving.com.pl lub www.safedrving.pl w systemie rezerwacji on-line.
 6. Kursant samodzielnie dokonuje rejestracji konta na stronie internetowej www.safedrving.com.pl lub www.safedrving.pl w systemie rezerwacji on-line.
 7. Safe Driving zastrzega sobie prawo do zatwierdzania, dokonywania zmian oraz usuwania rezerwacji Kursanta w systemie w wyjątkowych sytuacjach. Każda rezerwacja dokonana przez Kursanta wymaga zatwierdzenia przez Instruktora, o czym Kursant jest informowany e-mail-em na adres podany w systemie rezerwacji on-line.
 8. Nieoboceność na zajęciach praktycznych niezgłoszona przez Kursanta co najmniej 24 h przed planowanym terminem zajęć jest związana z opłatą dodatkową w wysokości 30 zł za każde zajęcia. Opłata za nieobecności zostanie doliczona do ceny kursu. Odwołanie rezerwacji terminu zajęć praktycznych powinno zostać dokonane za pomocą systemu rezerwacji on–line, gdzie dostępna jest funkcja odwołania rezerwacji do 24 h przed przed planowanym terminem zajęć.
 9. Zajęcia praktyczne mogą się odbyć jeżeli Kursant:
  • a.posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć
  • b.według Instruktora jest sprawny psychicznie i fizycznie, a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego do alkoholu.
 10. Zajęcia praktyczne mogą zostać przerwane przez Instruktora w dowolnym miejscu i czasie w przypadku, gdy Kursant:
  • a.nie stosuje się do wydawanych przez Instruktora poleceń
  • b.zachowuje się w trakcie szkolenia w sposób niekulturalny lub wulgarny
 11. Kursant ma prawo do dokonania jednej rezerwacji zajęć praktycznych w ciągu doby.
 12. Kursant ma prawo do dokonania dwóch rezerwacji zajęć praktycznych w tygodniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie z dostępnych terminów w systemie rezerwacji on-line. Kolejne rezerwacje w tygodniu mogą być dokonywane bez limitu zgodnie z pkt. 11 działu III Regulaminu, jednak tylko z dostępnych terminów zamieszczanych na facebook-u na grupie WOLNE TERMINY – SD.

Egzamin wewnętrzny teoretyczny:

 1. Do egzaminu wewnętrznego teoretycznego może przystąpić Kursant, który odbył co najmniej minimalną wymaganą prawem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
 2. Egzamin wewnętrzny teoretyczny nie jest przeprowadzany w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD.
 3. Do egzaminu wewnętrznego teoretycznego można przystąpić w godzinach pracy biura Safe Drving jeden raz w ciągu doby.
 4. Egzaminy wewnętrzny teoretyczny jest bezpłatny.

Egzamin wewnętrzny praktyczny:

 1. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego.
 2. Egzamin wewnętrzny praktyczny przeprowadza Instruktor prowadzący lub Instruktor wyznaczony przez Kierownika Safe Driving.
 3. W trakcie egzaminu wewnętrznego praktycznego Instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w niej popełnione przez osobę egzaminowaną błędy.
 4. Po zakończeniu egzaminu wewnętrznego praktycznego Instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.
 5. W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego Instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.
 6. Pierwszy egzamin wewnętrzny praktyczny jest bezpłatny. Opłata za kolejne egzaminy są równe opłacie za jedną godzinę jazdy doszkajacej. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.safedrving.com.pl lub www.safedriving.pl.
 7. Warunkiem do ukończenia kursu prawa jazdy odpowiedniej kategorii jest wynik pozytywny egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.

IV. Zakończenie kursu

 1. Zakończenie kursu na prawo jazdy możliwe jest po odbyciu wymaganych przepisami obowiązującego prawa zajęć teoretycznych i praktycznych w odpowiednim dla danej kategorii prawa jazdy wymiarze godzin, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego teoretycznego i egzaminu wewnętrznego praktycznego, złożeniu podpisów przez Kursanta w wymaganej prawem dokumentacji kursu, a także uregulowaniu wszystkich wymaganych opłat dla Safe Driving.
 2. Po zakończeniu kursu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni aktualizowany jest Profil Kandydata na Kierowcę, co umożliwia Kursantowi zapisanie się i przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD.
 3. Kursantom, którzy nie uregulowali wszystkich wymaganych opłat dla Safe Driving nie zostanie zaktualizowany Profil Kandydata na Kierowcę, aż do momentu uregulowania płatności.

V. Odpowiedzialność Kursanta za wyrządzone szkody

 1. Kursant ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w siedzibie Safe Driving zarówno umyślnie jak i nie umyślnie.
 2. Kursant ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w pojazdach szkoleniowych i szkodach wyrządzonych Instruktorom w przypadku umyślnego działania.

VI. Opłaty za kurs

 1. Ceny obowiązujące w Safe Driving są przedstawione w cenniku dostępnym na stronie www.safedriving.com.pl lub www.safedriving.pl.
 2. Cena kursu obejmuje minimalną liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wymaganych przepisami obowiązującego prawa, egzaminy wewnętrzne teoretyczne oraz jeden egzamin wewnętrzny praktyczny (opłata za kolejne egzaminy wewnętrzne praktyczne są równe opłacie za jedną godzinę jazdy doszkalającej). Część teoretyczna nie jest przeprowadzana w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD ( w takim przypadku cena kursu nie ulega zmniejszeniu).
 3. Cena kursu nie obejmuje opłaty za: a. orzeczenie lekarskie, która jest pobierana przez lekarza przeprowadzającego badanie, b. materiały szkoleniowe (nie dotyczy kat. C, gdzie Kursant otrzymuje bezpłatnie podręcznik i testy na prawo jazdy), c. podstawienie samochodu szkoleniowego na egzamin państwowy w WORD, d. opłat pobieranych przez WORD i inne urzędy.
 4. Opłaty mogą być regulowane w biurze Safe Driving wyłącznie karta płatniczą lub przelewem (należy wówczas na żądanie Safe Driving okazać potwierdzenie przelewu w formie elektronicznej lub papierowej albo przesłać potwierdzenie  mms-em na nr 663 003 144 lub e-mail-em na adres biuro.safedriving@gmail.com) na konto: PEKAO S.A. – 15 1240 6768 1111 0010 7520 4274, tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, rodzaj kursu.
 5. W celu rezerwacji miejsca możliwe jest wpłacenie zadatku w wysokości 199 zł w czasie 24 godzin od zapisu w biurze Safe Driving lub w systemie rezerwacji on-line na stronie www.safedriving.com.pl lub www.safedriving.pl, jednak nie później niż dzień przed datą rozpoczęcia kursu. Płatność zadatku możliwa jest wyłącznie kartą lub przelewem na konto PEKAO S.A. – 15 1240 6768 1111 0010 7520 4274, tytuł przelewu: ZADATEK, Imię i Nazwisko, rodzaj kursu.
 6. Opłaty mogą być regulowane jednorazowo lub w trzech następujących ratach:
  • I rata: najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu
  • II rata: najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć praktycznych
  • III rata: najpóźniej do dnia ukończenia połowy wymaganych prawem godzin zajęć praktycznych.
 7. O płatności jednorazowej lub ratalnej Kursant decyduje najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 8. W razie nieuregulowania kolejnej raty w terminie nastąpi blokada systemu rezerwacji on-line do czasu uregulowania wymaganych płatności.
 9. W przypadku rezerwacji jazd doszkalających Kursant jest zobowiązany do wniesienia opłaty zgodnie z pkt. 4 działu VI Regulaminu przed planowanym terminem jazd.
 10. O kolejności przyjęcia na kurs prawa jazdy odpowiedniej kategorii decyduje kolejność wpłaty, a w przypadku płatności przelewem kolejność wysłania potwierdzenia dokonania przelewu bankowego mms-em na nr 663 003 144 lub e-mail-em na adres biuro.safedriving@gmail.com.
 11. Safe Driving zastrzega sobie prawo do zmian cennika dostępnego na stronie www.safedriving.com.pl lub www.safedriving.pl

VII. REZYGNACJA Z KURSU, PRZERWA W KURSIE

 1. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem przez Kursanta Safe Driving nie zwraca zadatku w wysokości 199 zł. Za zadatek uważa się pierwszą wpłatę Kursanta, bez względu na tytuł wpłaty.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu przez Kursanta Safe Driving zwraca tylko niewykorzystaną część z wpłaconej kwoty za kurs, która jest obliczana według następującej formuły: KWOTA DO ZWROTU = cena kursu – 400 zł opłaty manipulacyjnej – (cena kursu pomniejszona o opłatę manipulacyjną/liczba godzin zajęć praktycznych x liczba zrealizowanych godzin zajęć praktycznych).
 3. Opłata manipulacyjna zawiera m.in. opłatę za część teoretyczną kursu, za zarządzenie procesem szkolenia, za administrowanie systemem zapisów.
 4. W razie przerwy w kursie trwającej dłużej niż 3 miesiące, Kursanta będą obowiązywały nowe ceny kursów, jeżeli zostaną wprowadzone przez Safe Driving
 5. W razie przerwy w kursie trwającej dłużej niż 24 miesiące, Kursantowi nie będzie przysługiwało prawo zwrotu kwoty uiszczonej za kurs w zakresie niewykorzystanych (nieodbytych) zajęć.

VIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Dane osobowe przekazywane Safe Driving wykorzystywane są w zakresie koniecznym do realizacji poszczególnych części szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz.151 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
 2. Dane osobowe przekazywane Safe Driving wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych części szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
 3. Safe Driving przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Safe Driving oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Safe Driving oraz Produktów i usług partnerów handlowych Safe Driving, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 4. W przypadku wyrażenia zgody po zdanym egzaminie państwowym przez Kursanta na wykorzystanie jego wizerunku lub danych osobowych w celach promocyjnych na portalu społecznościowym Facebook, Safe Driving udziela rabatu promocyjnego w organizowanych przez siebie kursach.
 5. Administratorem Danych osobowych Klientów jest Monika Kowalczyk – Tajsiak z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Safe Driving), aleja Piastów 2a/2, 52-425 Wrocław, NIP: 8982235802.
 6. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności Safe Drving.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Koszyk