Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dla Kursantów Safe Driving Kowalczyk & Tajsiak sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, przy alei Piastów 2a/2, 52 – 425 Wrocław, NIP 8943180333, KRS 0000949669, SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 5000,00 PLN zwany dalej Safe Driving.
 2. Kursantem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii oferowanych przez Safe Driving.
 3. Kursem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy odpowiednich kategorii.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio dla całej oferty szkoleniowej Safe Driving.
 5. Kurs jest prowadzony zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i obejmuje:
  • a. część teoretyczną  (część teoretyczna nie jest przeprowadzana w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD lub gdy przepisy prawa tego nie wymagają),
  • b. część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem,
  • c. naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych,
  • d. kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej egzaminem wewnętrznym teoretycznym i egzaminem wewnętrznym praktycznym.

II. Warunki przyjęcia na kurs

 1. Posiadanie przez Kursanta numeru identyfikującego PKK – Profil Kandydata na Kierowcę przed przystąpieniem do kursu, a w przypadku szkoleń dla Kierowców Zawodwych PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego.
 2. Osiągnięcie wymaganego przepisami obowiązującego prawa wieku dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
 3. Szkolenie można jednak rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.
 4. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna przedłożoną w Safe Driving przed rozpoczęciem kursu.
 5. Wypełnienie podania o przyjęcie na kurs w Biurze Obsługi Klienta lub dokonanie zapisu na kurs on-line.
 6. Wniesienie zadatku w wysokości 499 zł w czasie 24 godzin od zapisu, jednak nie później niż dzień przed datą rozpoczęcia kursu. Płatność zadatku możliwa jest wyłącznie kartą lub przelewem na konto: Credit Agricole Bank Polska S.A. 89 1940 1076 3231 5729 0000 0000, tytuł przelewu: ZADATEK, Imię i Nazwisko, rodzaj kursu.
 7.  W przypadku płatności przelewem wysłanie w czasie 24 godzin od zapisu, jednak nie później niż dzień przed datą rozpoczęcia kursu potwierdzenia dokonania przelewu bankowego mms-em na nr 663 003 144 lub e-mail-em na adres biuro@safedriving.pl.
 8. O kolejności przyjęcia na kurs prawa jazdy odpowiedniej kategorii decyduje kolejność wpłaty.

III. Przebieg kursu

Część teoretyczna:

 1. Część teoretyczna nie jest przeprowadzana w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD lub gdy przepisy prawa tego nie przewidują.
 2. Przebieg i czas szkolenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
 3. Zajęcia teoretyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem szkolenia.
 4. Godzina zajęć teoretycznych trwa 45 minut.
 5. Wymagana frekwencja obecności do zaliczenia części teoretycznej to 80% wszystkich zajęć oraz obowiązkowa obecność na zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Obowiązkowa obecność na zajęciach z udzielania pierwszej pomocy dotyczy także Kursantów zwolnionych z mocy prawa z części teoretycznej. W przypadku niespełnienia powyższych warunków Kursant zobowiązany jest do odrobienia zaległych zajęć zgodnie z harmonogramem kolejnego, najbliższego kursu odpowiedniej kategorii. Jednocześnie do czasu odrobienia zajęć teoretycznych lub zajęć z udzielania pierwszej pomocy Kursant nie może przystąpić do części praktycznej kursu.
 6.  Kursanci otrzymują 3-miesieczne bezpłatne  materiały szkoleniowe w formie on-line. Kursanci kategorii prawa jazdy dla których przepisy prawa nie wymagają przeprowadzania zajęć teoretycznych ( na przykład C+E) nie otrzymają materiałów szkoleniowych.
 7. Część teoretyczna nie jest przeprowadzana w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD lub gdy przepisy prawa tego nie wymagają. Pkt. 9 nie dotyczy nauki udzielania pierwszej pomocy przeprowadzanej w formie wykładów i zajęć praktycznych

Część praktyczna:

 1. Część praktyczna kat. B rozpoczyna się i kończy w posesji położonej przy alei Piastów 20 we Wrocławiu, w miejscu gdzie możliwy jest na czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć postój pojazdów. Część praktyczna kat. C, C + E rozpoczyna się i kończy na placu manewrowym położonym przy ul. Świętojańskiej 30 w Kobierzycach.
 2. Przebieg i czas szkolenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
 3. Godzina zajęć praktycznych trwa 60 minut.
 4. Przypisanie instruktora prowadzącego następuje nie później niż w ciągu 14 dni od daty ukończenia części teoretycznej, a w przypadku gdy Kursant jest zwolniony z mocy prawa z części teoretycznej to termin 14 dniowy liczony jest od daty zakończenia nauki udzielania pierwszej pomocy.
 5. Rezerwacja terminów zajęć praktycznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej  www.safedrving.pl w systemie rezerwacji on-line lub poprzez kontakt z biurem obsługi klienta.
 6. Kursant samodzielnie dokonuje rejestracji konta na stronie internetowej  www.safedrving.pl w systemie rezerwacji on-line lub poprzez kontakt z biurem obsługi klienta.
 7. Safe Driving zastrzega sobie prawo do zatwierdzania, dokonywania zmian oraz usuwania rezerwacji Kursanta w systemie w wyjątkowych sytuacjach. Każda rezerwacja dokonana przez Kursanta wymaga zatwierdzenia przez Instruktora.
 8. Odwołanie rezerwacji terminu zajęć praktycznych może zostać dokonane bezpłatnie przez Kursanta za pomocą systemu rezerwacji on–line do 24 h przed planowanym terminem zajęć lub poprzez kontakt z biurem obsługi klienta w godzinach pracy biura do 24h przed planowanym terminem zajęć.
 9. W przypadku niedochowania czasu odwołania rezerwacji do 24 h przed planowanym terminem zajęć:
  a. Kursant kursu na prawo jazdy jest zobowiązany do wniesienia opłaty regulaminowej w wysokości: 35 zł za 1 h zajęć w przypadku niepoinformowania Safe Driving o nieobecności lub 25 zł za 1 h zajęć  w przypadku poinformowania Safe Driving o nieobecności . Przekazywanie informacji o nieobecności możliwe jest w godzinach pracy biura obsługi klienta.  Opłata za nieobecności zostanie doliczona do ceny kursu i powinna być opłacona w terminie 7 dni od daty nieobecności kartą w biurze obsługi klienta lub przelewem.
  b. Opłata za jazdy doszkalające, pakiet no stress, test drive nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności
 10. W razie nieuregulowania powyższej opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty nieobecności nastąpi blokada systemu rezerwacji on-line do czasu uregulowania wymaganych płatności.
 11. Zajęcia praktyczne mogą się odbyć jeżeli Kursant:
  • a.posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć,
  • b.według Instruktora jest sprawny psychicznie i fizycznie, a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego do alkoholu,
  • c. w przypadku kategorii C+E posiada własne rękawice ochronne.
 12. Zajęcia praktyczne mogą zostać przerwane przez Instruktora w dowolnym miejscu i czasie w przypadku, gdy Kursant:
  • a.nie stosuje się do wydawanych przez Instruktora poleceń,
  • b.zachowuje się w trakcie szkolenia w sposób rażąco niekulturalny lub wulgarny,
  • posiada objawy choroby zakaźnej m.in. kaszel, gorączką, katar.
 13. Kursant ma prawo do dokonania jednej rezerwacji zajęć praktycznych w ciągu doby.
 14. Kursant ma prawo do dokonania dwóch rezerwacji zajęć praktycznych w tygodniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie z dostępnych terminów w systemie rezerwacji on-line. Kolejne rezerwacje w tygodniu mogą być dokonywane bez limitu zgodnie z pkt. 11 działu III Regulaminu, jednak tylko z dostępnych terminów zamieszczanych na facebook-u na grupie TERMINY LAST MINUTE.

Egzamin wewnętrzny teoretyczny:

 1. Do egzaminu wewnętrznego teoretycznego może przystąpić Kursant, który odbył co najmniej minimalną wymaganą prawem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.
 2. Egzamin wewnętrzny teoretyczny nie jest przeprowadzany w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD lub gdy przepisy prawa tego nie wymagają.
 3. Do egzaminu wewnętrznego teoretycznego można przystąpić w godzinach pracy biura Safe Drving jeden raz w ciągu doby.
 4. Egzaminy wewnętrzne teoretyczne są bezpłatne.

Egzamin wewnętrzny praktyczny:

 1. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego.
 2. Egzamin wewnętrzny praktyczny przeprowadza Instruktor prowadzący lub Instruktor wyznaczony przez Kierownika Safe Driving.
 3. W trakcie egzaminu wewnętrznego praktycznego Instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w niej popełnione przez osobę egzaminowaną błędy.
 4. Po zakończeniu egzaminu wewnętrznego praktycznego Instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.
 5. W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego Instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.
 6. Egzaminy wewnętrzne praktyczne są bezpłatne. Dotyczy to również Kursantów z innych Ośrodków Szkolenia Kierowców w przypadku zrealizowania co najmniej 10 h zajęć praktycznych w Safe Driving. W przypadku mniejszej liczby godzin zajęć praktycznych opłata za egzamin wewnętrzny jest równa opłacie za jedną godzinę jazdy doszkajacej.
 7. Warunkiem do ukończenia kursu prawa jazdy odpowiedniej kategorii jest wynik pozytywny egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.

IV. Zakończenie kursu

 1. Zakończenie kursu na prawo jazdy możliwe jest po odbyciu wymaganych przepisami obowiązującego prawa zajęć teoretycznych i praktycznych w odpowiednim dla danej kategorii prawa jazdy wymiarze godzin, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego teoretycznego i egzaminu wewnętrznego praktycznego, złożeniu podpisów przez Kursanta w wymaganej prawem dokumentacji kursu, a także uregulowaniu wszystkich wymaganych opłat dla Safe Driving.
 2. Po zakończeniu kursu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni aktualizowany jest Profil Kandydata na Kierowcę, co umożliwia Kursantowi zapisanie się i przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD.

V. Odpowiedzialność Kursanta za wyrządzone szkody

 1. Kursant ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w siedzibie Safe Driving zarówno umyślnie jak i nie umyślnie.
 2. Kursant ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w pojazdach szkoleniowych i szkodach wyrządzonych Instruktorom w przypadku umyślnego działania.

VI. Opłaty za kurs

 1. Ceny obowiązujące w Safe Driving są przedstawione w cenniku dostępnym na stronie  www.safedriving.pl.
 2. Cena kursu obejmuje minimalną liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wymaganych przepisami obowiązującego prawa, egzaminy wewnętrzne teoretyczne oraz egzaminy wewnętrzne praktyczne. Część teoretyczna nie jest przeprowadzana w przypadku uzyskania przez Kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego w WORD lub gdy przepisy prawa tego nie przewidują (w takim przypadku cena kursu nie ulega zmniejszeniu).
 3. Cena kursu nie obejmuje: a. opłaty za orzeczenie lekarskie/psychologiczne, które jest pobierane przez lekarza/psychologa przeprowadzającego badanie,  b. opłaty za podstawienie samochodu szkoleniowego na egzamin państwowy w WORD (opłata wynosi 500 zł) c. opłat pobieranych przez WORD i inne urzędy, d. opłat za przeprowadzenie egzaminu z kwalifikacji dla Kierowców Zawodowych.
 4. Opłaty mogą być regulowane w biurze Safe Driving wyłącznie karta płatniczą lub przelewem (należy wówczas na żądanie Safe Driving okazać potwierdzenie przelewu w formie elektronicznej lub papierowej albo przesłać potwierdzenie  mms-em na nr 663 003 144 lub e-mail-em na biuro@safedriving.pl) na konto: Credit Agricole Bank Polska S.A. 89 1940 1076 3231 5729 0000 0000, tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, rodzaj kursu.
 5. W celu rezerwacji miejsca możliwe jest wpłacenie zadatku w wysokości 499 zł w czasie 24 godzin od zapisu w biurze Safe Driving lub w systemie rezerwacji on-line  www.safedriving.pl, jednak nie później niż dzień przed datą rozpoczęcia kursu. Płatność zadatku możliwa jest wyłącznie kartą lub przelewem na konto: Credit Agricole Bank Polska S.A. 89 1940 1076 3231 5729 0000 0000,tytuł przelewu: ZADATEK, Imię i Nazwisko, rodzaj kursu.
 6. Opłaty mogą być regulowane jednorazowo lub w dwóch częściach:
  • I część: ZADATEK w wysokości 499 zł.
  • II część: stanowiąca brakującą kwotę opłaty jednorazowej, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć teoretycznych.
 7. W razie nieuregulowania płatności w terminie nastąpi blokada systemu rezerwacji on-line do czasu uregulowania wymaganych płatności.
 8. W przypadku rezerwacji jazd doszkalających Kursant jest zobowiązany do wniesienia opłaty zgodnie z pkt. 4 działu VI Regulaminu przed planowanym terminem jazd.
 9. O kolejności przyjęcia na kurs prawa jazdy odpowiedniej kategorii decyduje kolejność wpłaty.
 10. Safe Driving zastrzega sobie prawo do zmian cennika dostępnego na stronie www.safedriving.pl

VII. OKRES WAŻNOŚCI KURSU , REZYGNACJA Z KURSU

 1. Okres waznosci kursu wynosi 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia zajęć teoretycznych, a w przypadku ich braku od daty pierwszej wpłaty na konto Safe Driving.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu nie przysługuje prawo do zwrotu dokonanej wpłaty.

VIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Dane osobowe przekazywane Safe Driving wykorzystywane są w zakresie koniecznym do realizacji poszczególnych części szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz.151 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
 2. Dane osobowe przekazywane Safe Driving wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych części szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
 3. Safe Driving przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Safe Driving oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Safe Driving oraz Produktów i usług partnerów handlowych Safe Driving, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 4. W przypadku wyrażenia zgody po zdanym egzaminie państwowym przez Kursanta na wykorzystanie jego wizerunku lub danych osobowych w celach promocyjnych na portalu społecznościowym Facebook, Safe Driving udziela rabatu promocyjnego w organizowanych przez siebie kursach.
 5. Administratorem Danych osobowych Klientów jest Safe Driving Kowalczyk & Tajsiak sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, przy alei Piastów 2a/2, 52 – 425 Wrocław, NIP 8943180333, KRS 0000949669, SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 5000,00 PLN.
 6. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności Safe Drving.
Youtube
Google
Instagram